รวมพลคน “ศพก.-แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่” เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานรวมพลเกษตรกรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) กว่า 2,000 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เรียนรู้การทำงานในรอบปีที่ผ่านมาและสรุปบทเรียนร่วมกัน
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน ว่า ทั้ง 3 เครือข่ายประกอบด้วย เกษตรแปลงใหญ่ ศพก.และเกษตรกรรุ่นใหม่ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเกษตรกรทั้ง 3 เครือข่ายนี้ ได้ผ่านการอบรมรับองค์ความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตรมาเป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกเพื่อยกระดับอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง รวมถึงจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายทั้ง 3 ส่วนให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับเชื่อมโยงกับอาสาสมัครเกษตรกรที่มีอยู่ทุกหมู่บ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตร ในขณะที่ ศพก.ก็จะต้องเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้แบบดิจิทัลให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ บูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยการดำเนินงานสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งจะต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวทางร่วมกันที่จะเชื่อมโยงนโยบายด้านการตลาดโดยใช้กลไกของกระทรวงพาณิชย์ให้สอดรับกับภาคการผลิตที่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ด้าน นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานรวมพลเกษตรกรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรมดมความคิดเห็นร่วมกันของทั้ง 3 เครือข่าย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางบริหารจัดการภาคการเกษตรร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 เครือข่ายถือเป็นกลไกสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ ตั้งแต่ ศพก.ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน และนำไปสู่การขยายผลในการผลิตร่วมกันในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมในชุมชน สำหรับการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินการให้ภาคเกษตรเข้มแข็ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางกลไก 3 เครือข่ายเกษตรกร เป็นหลักในการปฏิรูปภาคเกษตร โดยใช้ศักยภาพของเกษตรกรแกนนำ ทั้งแปลงใหญ่ ศพก. และ young smart farmer ที่ในปัจจุบัน มีกว่า 5,000 แปลง สินค้าเกษตรกว่า 74 รายการใน 10 กลุ่มสินค้า
ซึ่งการจัดงานรวมพลเครือข่ายในลักษณะนี้ จะช่วยให้ในแต่ละเครือข่ายได้เรียนรู้ว่าหากจะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายในภาพรวม และพัฒนาการผลิตของตัวเองจะต้องทำอย่างไร ความต้องการสินค้าของแต่ละเครือข่ายเป็นแบบไหน เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีการพัฒนาไปมาก ทั้งการผลิตและการตลาด แต่สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งหวังคือการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะเครือข่ายแปลงใหญ่ ศพก.และเกษตรกรรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ต้องการให้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ด้วย ดังเช่น กลุ่มชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ ที่ขณะที่ได้ขยายผลประสานกับเครือข่ายกับชาวสวนทเรียนทุกภูมิภาคจนนำไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาพันธุ์ชาวสวนทุเรียนไทยเพื่อร่วมกันบริหารจัดการทั้งแต่การผลิตไปจนสู่การตลาด ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตจะต้องมีเครือข่ายเกษตรกรในแต่ละรายสินค้าอีกหลายๆ ชนิด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดเริ่มต้นจากตัวเกษตรกรและขยายเครือข่ายไปยังภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ยังคงตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี