ทีมงานรัฐมนตรีช่วย ก. เกษตรฯ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ร่วมมือ ส.ป.ก. แก้ปัญหาที่ดิน ม. พะเยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับ นายอัครา พรหมเผ่า ประธานกรรมการฮักบ้านเกิดพะเยา และ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เกี่ยวกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตชุมชนเพื่อการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรการกรรม ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้เร่งรัดให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562