วว. จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานบล็อกประสาน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ส่งเสริมความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรด้านการศึกษาวิจัย คาดช่วยสร้างโอกาสการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า สำหรับการลงนามในวันนี้ ขอขอบคุณ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ให้เกียรติมาร่วมลงนามกับ วว. เพื่อร่วมกันพัฒนาและประยุกต์ใช้งานบล็อกประสาน ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรด้านการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“… ความร่วมมือของ วว. และ มทรส. ในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันพัฒนาและประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานบล็อกประสานโดยเน้นทางด้านการทดสอบการนำความร้อน และการกันการลามไฟ และรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานเฉพาะทางที่กำหนด ตลอดจนแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรม การถ่ายทอด ด้านบล็อกประสานและวัสดุก่อสร้าง โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการนำและประยุกต์ใช้บล็อกประสาน วว. ในวงกว้างและเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น…” ผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กล่าวว่า อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สำหรับใช้เพื่อการก่อสร้าง บล็อกประสาน วว. เป็นวัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสม ลดการใช้ซีเมนต์เป็นส่วนประกอบทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าบล็อกประสานดั้งเดิม สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่าการก่อสร้างทั่วๆ ไป ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่เดิม