แปลงใหญ่มันสำปะหลังที่วังม่วง พัฒนาการผลิตและตลาดแบบครบวงจร สร้างรายได้ 100 ล้าน

“แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จภายใต้การดำเนินการตามโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยมีความสามารถในการจัดการบริหารตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนสามารถสร้างรายได้จากการปลูกมันสำปะหลังได้ถึงปีละ 100 ล้านบาท ต่อปี โดยมาจากการจำหน่ายเป็นหัวมันสดประมาณ 50 ล้านบาท และอีก 50 ล้านบาทมาจากการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การจำหน่ายใบและยอดต้นมันสำปะหลัง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารโคนมและการทำอาหารโคนม สูตร TMP การจำหน่ายท่อนพันธุ์ การนำเหง้ามันสำปะหลังมาแปรรูปเป็นถ่านเชื้อเพลิง ส่งขายไปยังประเทศเกาหลี” นายทวี มาสขาว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2560 ที่ผ่านมาปัจจุบันมีสมาชิก 76 ราย มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 2,392 ไร่ และได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต (เขต 1) ปี 2562 เนื่องจากเป็นแปลงใหญ่ที่มีการบริหารกลุ่มด้วยความเข้มแข็งผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละเพื่อชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกมีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มและช่วยกันแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ โดยมีการประชุมไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง ต่อปี มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการกำหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกลุ่มที่เป็นลายลักษณ์อักษร

แปลงใหญ่แห่งนี้มีเงินกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด มีการส่งเสริมการออมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกพร้อมวางแผนด้านการผลิตและการตลาดที่ชัดเจนสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่ม

​“อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ การใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่และต้านทานโรคและแมลง คือ พันธุ์ห้วยบง 90 สนับสนุนให้สมาชิกจัดระบบการปลูกพืชแบบเหลื่อมฤดู เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวในช่วงฝนตกชุก เป็นการลดความเสียหายจากการเน่าเสียของผลผลิตหัวมันสำปะหลัง และจัดระบบปลูกพืชแบบหมุนเวียน โดยปลูกมันสำปะหลังสลับกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ต้นสดและใบข้าวโพดผลิตเป็นอาหารโคนม” นายทวี กล่าว

ขณะที่ นางอนันท์ญา จันทร์น้อย ประธานและผู้จัดการแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง กล่าวว่า ในการดำเนินการที่ผ่านมาสมาชิกแปลงสามารถลดต้นทุนลงจากเดิมได้ร้อยละ 23 คือ ต้นทุนลดลง 2,140 บาท ต่อไร่ จากเดิมต้นทุน 9,483 บาท ต่อไร่ ลดลงเหลือ 7,343 บาท ต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิมได้ร้อยละ 60 โดยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3,000 กิโลกรัม ต่อไร่ จากเดิมได้ผลผลิต 5,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 8,000 กิโลกรัม ต่อไร่

“มีการประสานความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้สนับสนุนด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมาชิกผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ กับกรมพัฒนาที่ดินในการเพิ่มเติมความรู้และแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกับกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน GAP กับกรมปศุสัตว์ในการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของมันสำปะหลังโดยการผลิตอาหารโคนมที่มีคุณภาพ”

“นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังที่ถูกหลักวิชาการ ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตอำเภอแก่งคอย ในการนำงานวิจัยมาพัฒนาสู่การปฏิบัติ ด้วยการนำเหง้ามันสำปะหลังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาทำเป็นถ่านเชื้อเพลิงด้วยเตาเผาถ่านชีวมวลไร้มลพิษ เพื่อช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครัวเรือนสมาชิกแปลงใหญ่และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนสินเชื่อและการวางแผนธุรกิจของสมาชิก” นางอนันท์ญา กล่าว

​ทางด้าน นางมะยม สมบูรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบนวังม่วง เผยว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่จะใช้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการทำการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นมันสำปะหลัง ได้แก่ ใบและยอดมาแปรรูปโดยการหมักเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารโคนม นำหัวมันสดมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดและหัวมันหมัก ขณะที่เหง้าของต้นมันจะนำมาแปรรูปเป็นถ่านเชื้อเพลิง โดยการเผาถ่านด้วยเตาเผาแบบไร้มลพิษ

“นอกจากนี้ ยังมีการนำต้นมันสำปะหลังออกจำหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ปลอดโรคให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผลิตอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์ชาววัง จำหน่ายให้สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยใช้ส่วนผสมหลักจากมันสำปะหลังคือ ใบ ยอด หัวมัน และมันเส้น ซึ่งอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์ชาววังนี้ ผู้เลี้ยงโคนมให้การตอบรับที่ดีมาก เพราะพบว่าเมื่อให้วัวกินแล้ววัวให้น้ำนมที่ดีมาก ทำให้มีน้ำนมวัวส่งขายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี” นางมะยม กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนด้านเครื่องจักรกล โรงเรือน ลานตาก และอาคารสำนักงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีสนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตมันเส้นสะอาด โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้สนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการติดต่อเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท