วว.ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง วว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะของ ดร. สุวิทย์   เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสลงพื้นที่มอบนโยบายพลังเครือข่ายอุดมศึกษาสู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) หรือ ล้านนา 4.0 ผ่านการดำเนินงานผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น และพบเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ภูมิภาคจาก Startup พันธุ์ใหม่ พร้อมนี้คณะของ วว. ยังได้เยี่ยมชม Food Innovation and Packaging Center คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย (เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)