สสว.จับมือ ส.อ.ท สร้างโอกาสการค้าและการลงทุน เอสเอ็มอี ด้านเกษตร

สสว.จับมือ ส.อ.ท จัดโครงการ“Business  Networking” เอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจเกษตร เปิดช่องเข้าถึงแหล่งทุนพร้อมเชื่อมช่องทางการตลาดทั้งในโมเดิร์นเทรด-ตลาดออนไลน์ 

 

คุณลักขณา  ตั้งจิตนบ  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการเกษตร SMEs ธุรกิจการเกษตรของไทยยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ด้านการตลาด ขาดแหล่งเงินทุน ขีดจำกัดด้านการบริหารและการจัดการ ที่ผ่านมา สสว. มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ช่วยแก้ปัญหา Pain Point เหล่านี้ให้กับ SMEs หลากหลายตามศักยภาพกลุ่ม SMEs

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early- Stage) เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจทั่วไป และภาคการเกษตร พัฒนาศักยภาพ ให้เป็น SMEs ที่เข้มแข็ง สร้างรายได้มั่นคงให้กับธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ โดยกิจกรรม “Business Networking” เป็นโอกาสที่ SMEs จะได้เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ยังเป็นตลาดสำคัญของ SMEs คาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้า หรือการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างน้อย 10 ล้านบาท

​“สสว. คาดหวังว่าผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อเชื่อมคู่ค้าธุรกิจในด้านการตลาด เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”

​ด้าน คุณปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (IAI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม “Business Networking” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มการเกษตรให้มีศักยภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการตลาดและการเงิน ซึ่งมี SMEs เข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกว่า 100 ราย

ด้าน คุณโอภาส ธันวารชร กรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เสริมว่า “วันนี้สภาอุตสาหกรรมฯ เน้นการเชื่อมโยง SMEs ใน การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับ SMEs กลุ่ม Start up”

​ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Early-Stage แล้ว สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ยังมีกิจกรรมอื่นที่จะส่งเสริม SMEs ภาคการเกษตร อีกหลายหลายกิจกรรม ไม่ว่าการส่งเสริม SMEs เข้าสู่องค์กรนวัตกรรม การให้ความรู้สำหรับการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ในฐานะของภาคเอกชนต้องการการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ