เพียงพอ! เขื่อนลำปาวยันมีน้ำใช้ตลอดแล้ง เตรียมสำรอง 100 ล้าน ลบ.ม.หากฝนทิ้งช่วง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับฤดูแล้ง 2559/2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้บริหารจัดการน้ำในระบบการมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการจัดการจีเอ็มซี และในการประชุมก็ได้มีมติว่าจะเริ่มส่งน้ำวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรมาแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยส่งน้ำผ่านคลองสายใหญ่ฝั่งขวา และผ่านคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายรวมแล้ว 162.69 ล้าน ลบ.ม. และปัจจุบันยังคงส่งน้ำให้กับเกษตรกรและรักษาระบบนิเวศเฉลี่ยวันละ 4.26 ล้าน ลบ.ม.และจะหยุดส่งน้ำในวันที่ 30 เมษายน 2560

นายฤาชัย กล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาวปัจจุบันมีอยู่ 883.60 ล้าน ลบ.ม.จากความจุระดับกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 44.63 %  โดยมีน้ำใช้การได้ประมาณ 700 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากการประเมินและติดตามสถานการณ์การใช้น้ำแล้ว ปริมาณน้ำของเขื่อนลำปาวจะมีเพียงพอในการอุปโภค บริโภค ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 รองมาคือการรักษาระบบนิเวศ และน้ำเตรียมไว้เพื่อทำการเกษตร อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยางตลาด อ.กมลาไสย และอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ที่อยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาวนั้นได้ทำการเกษตรปลูกพืชหน้าแล้งปี 2559/2560 ไปแล้วทั้งหมด 260,517 ไร่ คิดเป็น 84.87 % โดยแบ่งเป็นการปลูกข้าวนาปรัง 254,926 ไร่ พืชไร่ 450 ไร่ พืชผัก 646 ไร่ บ่อปลา 1,573 ไร่ บ่อกุ้ง 2,922 ไร่

ทั้งนี้ นายฤาชัยกล่าวว่า แม้ปริมาณน้ำของเขื่อนลำปาวจะเพียงพอในช่วงหน้าแล้งไปจนถึงหน้าฝน แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยทางโครงการฯได้มีแผนสำรองน้ำไว้รองรับสถานการณ์หากฝนทิ้งช่วงไว้ 100 ล้านลบ.ม. ซึ่งประชาชนและเกษตรกรต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดด้วย