เกษตรปราจีนฯ จัดงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร ผู้ผลิตพบผู้บริโภค เกษตรกรขนของดีมาจำหน่ายกว่า 200 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี มีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาเป็นเวลาช้านาน ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ผลไม้ พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าว ไผ่ รวมถึงด้านประมงและปศุสัตว์ โดยเกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อรวมกันซื้อ รวมกันขายผลผลิตทางการเกษตร

การจัดงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร ผู้ผลิตพบผู้บริโภคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของเกษตรกรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ แปลงใหญ่ไม้ผล แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับ แปลงใหญ่ผัก แปลงใหญ่ไผ่ แปลงใหญ่กก แปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว และแปลงใหญ่โคเนื้อ รวมทั้งมีการออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าเกษตร จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดเกษตรกร Young Smart Farmer และ Smart Farmer ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย