ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส รมช.กษ. เปิดงานจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 15 กันยายน 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บ้านต๊ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ให้การต้อนรับ

ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างการรับรู้ ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้นำโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบ เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผล และพัฒนาพื้นที่ป่าแห่งนี้ ให้กลายเป็นธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ให้มีผลผลิตและพืชพันธุ์ธัญญาหารจากป่าในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงชีพแก่ตนเองและครอบครัว โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งยังจะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชนของจังหวัดพะเยาอีกด้วย

สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านต๊ำพระแล มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีไม้ยืนต้นมากกว่า 20 ชนิด แต่ไม่มีไม้ผลหรือไม้กินได้ ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตในประจำวันได้เลย ส.ป.ก.จึงเลือก มาเป็นพื้นที่นำร่องธนาคารอาหารชุมชนของจังหวัดพะเยา ที่นำต้นแบบมาจากโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ มาต่อยอดเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ โดยร่วมมือกับประชาคมในชุมชน ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรและผู้สืบทอดเกษตรกรให้รักและหวงแหนทรัพยากรชุมชน การขยายผลองค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยนำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาดำเนินการเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านชีวภาพ เป็นแหล่งผลิต อาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับต้นไม้กินได้ที่นำมาปลูกนั้น มีมากกว่า 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดา ต้นลูกหว้า ต้นแคนา ต้นมะขามป้อม ต้นเพกา และต้นไผ่ โดยรูปแบบการปลูกจะเป็นการปลูกเลียนแบบป่าธรรมชาติของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคปลูกไม้ 5 ระดับ และการปลูกเป็นหลุมพอเพียง โดยต้นที่จะนำมาปลูกในหลุมพอเพียงนั้น ประกอบด้วย มะแขว่น มะเกี๋ยง สับปะรด กล้วย ผักหวานป่า ผักสาบ พริกกะเหรี่ยง มันเทศ เห็ดถอบ เป็นต้น โดยเพื่อต้องการให้ต้นไม้เหล่านี้โตขึ้นเป็นไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และพร้อมที่จะเป็น “ธนาคารอาหารชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน” ตลอดไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเสวนาหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสในการสร้างระบบวนเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขต ส.ป.ก.” การมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตจากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ตลอดจนนิทรรศการฐานเรียนรู้ พร้อมผลผลิตของเกษตรกร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกจำนวนมาก