ประกวด แข่งขัน ประมูลหำกระเทียม งานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมอำเภอน้ำปาด ปี 2560

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 กำหนดให้มีกิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า การประกวดแข่งขัน มหรสพต่างๆ มากมาย

“นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช” เกษตรอำเภอน้ำปาด เปิดเผยว่า อำเภอน้ำปาดได้กำหนดจัดงาน “พญาปาดเทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด”ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด รวมทั้งถนนเพชรานุรักษ์ตลอดสาย ในงานนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วย ขบวนแห่วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ ศิลปะการแสดงของพื้นถิ่น การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอน้ำปาด ตลาดถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน การออกร้านแสดงนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวน้ำปาดจากชุมชนตำบลต่างๆ การแข่งขันตำส้มตำรสเด็ดลีลาโดนใจ การประกวดหอมแดง กระเทียม และสับปะรด ผลผลิตเลื่องชื่อของน้ำปาด ในงานนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ การประมูล “หำกระเทียม”

ในการประกวดหอมแดง กระเทียม และสับปะรดครั้งนี้ เกษตรอำเภอน้ำปาด เปิดเผยเพิ่มเติมรายละเอียดว่า มีการประกวดในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 13.00 น.กรรมการตัดสินเวลา 13.00-16.00 น.และมอบรางวัลเวลาประมาณ 17.00 น.ในพิธีเปิดงานพญาปาดฯ กำหนดให้การส่งหอมแดงเข้าประกวดต้องรายละไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม กระเทียมรายละไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม  กระเทียมให้ส่งประกวดในลักษณะได้รับการคัดแต่งมัดจุกตามแบบมัดจุกเอกลักษณ์การมัดจุกกระเทียมแบบชาวน้ำปาด เช่นเดียวกันหอมแดง ต้องแต่งตัดรากกาบต้นใบมัดจุกให้เรียบร้อย ส่วนสับปะรดห้วยมุ่น ส่งเข้าประกวดรายละ 2 ผล เป็นสับปะรดห้วยมุ่นตรงตามพันธุ์ มีน้ำหนักผลระหว่าง 1.5-3 กิโลกรัม มีความแก่สุกรับประทานได้ในวันตัดสิน ซึ่งสับปะรดห้วยมุ่นจะตัดสินกันด้วยหลักเกณฑ์ ลักษณะภายนอกได้แก่ ขนาด รูปร่างลักษณะ ความสม่ำเสมอของผลทั้ง 2 ผล สีเปลือก จุก ก้านผล ความหนาบางของเปลือก สภาพโดยรวมภายนอก และลักษณะภายใน ให้คะแนนที่เนื้อ รสชาติ ความหวาน ไส้หรือแกน และสภาพความสมบูรณ์โดยรวม คณะกรรมการจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จะตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้เป็นมาตรฐานการประกวดแล้ว ส่วนรางวัลการประกวด ทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินสดและประกาศนียบัตร มีรางวัลที่ 1,2,3 และชมเชย 2 รางวัล  ส่วนการประมูล

“หำกระเทียม” จะเผยแพร่รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ร่วมกันส่งผลผลิตเข้าประกวด เพื่อชื่อเสียงเกียรติ และสร้างสิ่งจูงใจ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง อำเภอน้ำปาด และขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมการประกวด และเที่ยวชมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.