สภาเกษตรกรฯเตรียมเปิดตัว “สถาบันชาวนาไทย” องค์กรกลางแก้ปัญหาชาวนา

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า องค์กรชาวนาในประเทศไทยนั้นมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มชาวนา สมาคมกว่า 10 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นล้วนเป็นกลุ่มที่มีพลังและแสดงออกเพื่อให้ทราบว่าเป็นกลุ่มตัวแทนชาวนาระดับชาติ ยังไม่นับกลุ่มตัวแทนชาวนาแต่ละจังหวัดและภูมิภาคอีกหลายสิบกลุ่ม โดยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่สามารถรวมตัวเป็นเอกภาพได้

“เคยหารือกับแกนนำสมาคมชาวนาหลายสมาคมว่าทำอย่างไรเราจึงจะรวมตัวกันได้ ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีเจตนารมณ์ที่จะรวมตัวกันทั้งนั้น ขาดแต่การพูดคุยทำความเข้าใจกันพอสมควร ซึ่งตนนั้นพยายามทำหน้าที่นี้หลายครั้ง” นายประพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานงานให้มีคณะทำงานประสานงานองค์กรเครือข่ายชาวนาไทยโดยได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้แทนชาวนา 8 สมาคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “สถาบันชาวนาไทย” เป็นองค์กรกลางของชาวนาที่จะทำหน้าที่รวบรวมปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะของชาวนาและร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแก้ปัญหาของชาวนา ซึ่งองค์กรนี้น่าจะเป็นองค์กรนิติบุคคลได้ในอนาคตที่จะผลักดันให้รัฐบาลรับรอง โดยหน้าที่หลักของ “สถาบันชาวนาไทย” คือการเสนอแนะนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของข้าวและชาวนา มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอตัวเป็นกรรมการพิจารณานโยบายร่วมกับรัฐบาล ต่อรองนโยบายกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมโรงสี สมาคมผู้ส่งออก ผู้แปรรูป เป็นต้น  โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ยกร่างคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการ เนื่องจากสภาเกษตรฯเป็นองค์กรหลักของเกษตรกรจึงทำหน้าที่แรกเริ่มก่อนจนสามารถก่อตั้งสถาบันฯได้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยมาดูกันอีกทีว่าสถาบันฯแห่งนี้จะอยู่ส่วนใดของสังคมไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการโดยภายในเดือนมีนาคม 2560 น่าจะได้ข้อสรุป และจะแจ้งให้สังคมไทยทราบต่อไป