สวทช. และหน่วยงานใต้ กระทรวง อว. ร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน หนุนพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. และผู้ประกอบการ

(20 กันยายน 2562) – ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center หรือ CATTC) และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Science and Technology Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region) เข้าร่วมงาน “The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation” ภายใต้งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 (The 16th China-ASEAN Expo) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศไทยมากกว่า 20 ราย

ภายในงานดังกล่าว ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับเชิญให้ปาฐกถาพิเศษในช่วง ASEAN Plus Three Young Scientist Innovation Forum หัวข้อ “A Role of NSTDA in People Development and People to People Cooperation on S&T between Thailand and China” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ภายใต้บริบทและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง สวทช. ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดช่วงอายุ เช่น โครงการ KidBright และ FabLab มุ่งส่งเสริมเยาวชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งานง่าย และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แก่เยาวชนไทย รวมทั้งยังกล่าวถึงกลไกการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ผ่านโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ซึ่ง สวทช. เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและจีนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและจีน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยและจีน ตามความต้องการของนักวิจัยและผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน

พร้อมกันนี้ ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนใน การอภิปราย (Panel Discussion) ภายใต้หัวข้อ China-ASEAN Young Scientist Exchange Program ในฐานะที่เคยเป็นตัวแทนของ สวทช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย (ในปี พ.ศ. 2558) ไปปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 เดือน ภายใต้โครงการ Talented Young Scientists Program (TYSP) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกในการไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน เพื่อจัดตั้งโปรแกรมความร่วมมือระหว่างไทยและจีนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการสนับสนับความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทย-จีนอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกต่างๆ เช่น โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและไทย) ซึ่ง สวทช. เป็นผู้ดำเนินการหลักในฝ่ายไทย

ทั้งนี้ งาน China-ASEAN Expo เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การค้า วัฒนธรรม รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย สวทช. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญของไทยที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนด้าน วทน. ของประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี