สวก. เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และทุนปริญญาตรีแก่เกษตรกรรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สวก. หารือแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยภาคการเกษตร ปี 2563 พร้อมทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (สวก.) พร้อมด้วยคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบ โดย ผอ.สวก.  ได้ให้ข้อมูลและนำเสนอทุนวิจัยประเภทต่างๆ พร้อมเชิญชวน ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และ Smart Farmer ผู้สนใจ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม มีทั้งทุนรายบุคคล และประเภททีม เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

สำหรับประเภทของทุนที่ทาง สวก. ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 1. ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จำนวน 15 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุไม่เกิน 45 ปี ทุนละ 1,500,000 บาท เป็นทุนเรียนเต็มเวลาภายในประเทศ และเป็นหลักสูตรที่มีการปฏิบัติงานวิจัย/ฝึกอบรม/เรียน ณ ต่างประเทศ 2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. อายุไม่เกิน 50 ปี เนื้อหาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของผู้สมัคร โดยมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ เป็นทุนฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 3. ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย จำนวน 3 โครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เกิน 3 รายต่อทีมวิจัย อายุไม่เกิน 50 ปี มีผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ เป็นทุนฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 4. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 12 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. หรือนักวิจัยจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา โดยต้องเป็นชื่อแรกในบทคัดย่อ และเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องด้านการเกษตร ต้องเป็นการประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง และไม่รับทุนซ้ำในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการนำเสนอผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมา และรับทุนติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง และ 5. ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 30 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 เป็นหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรยุคใหม่ ตอบสนองการพัฒนากำลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยหวังให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม สร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน และเป็นผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม มีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรมาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการหารือร่วมกันครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยจะได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดต่อไป

หรือหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โทร. (02) 579-7435 หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.arda.or.th