เกษตรน้ำปาดเตือนระวังโรคผลเน่าสับปะรด

โรคผลเน่าสับปะรด ทำความเสียหายในทางเศรษฐกิจมากมาย เกษตรกรเสียผลผลิต รายได้ตกต่ำ ตลาดขาดความเชื่อถือ เกษตรอำเภอน้ำปาดเตือนให้ระวัง หมั่นตรวจสอบแปลงทุกระยะ จัดการกำจัดแมลงที่เป็นตัวนำโรค เข้าสู่แปลงสับปะรด

นายอดุลย์ศักดิ์  ไชยราช  เกษตรอำเภอน้ำปาด  แจ้งเตือนเกษตรกรระวังโรคผลเน่าสับปะรด  ซึ่งมักจะพบระบาดช่วงเก็บเกี่ยว  และสภาพแวดล้อม เช่นมีฝนตกบ้าง แดดจัดบ้าง อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เป็นโรคที่ติดมากับแมลงที่มาตอมน้ำหวานของดอกและกัดกินผลทำให้เกิดแผล  แนะนำให้กำจัดแมลง  ใช้พันธุ์ต้านทาน  ถ้าหากจะใช้สารเคมีต้องใช้อย่างระมัดระวัง  ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีได้ให้ถือปฏิบัติทันที

โรคผลเน่าสับปะรด  เกิดจากเชื้อรา  Thielaviopsis  paradoxa  ระบาดได้ทั่วไป  จะติดต่อมากับแมลงและติดต่อทางบาดแผล  แมลงจะมาตอมน้ำหวานของดอกสับปะรดและกัดกินผลทำให้เกิดแผล  จะระบาดมากในระยะ 7-10  วันก่อนสับปะรดแก่เก็บผลได้  และถ้าสภาพแวดล้อมที่มีฝนตก ๆ หยุด ๆ ยิ่งจะทำให้เกิดการระบาดมากและถ้ามีแมลงมากจะระบาดมาก

การป้องกันกำจัด  ควรกำจัดแมลงศัตรูสับปะรดที่เป็นสาเหตุนำโรคมาระบาด  โดยวิธีการตามความเหมาะสม  ใช้พันธุ์ที่ต้านทานปลูก  ใช้สารสกัดจากชีวภาพฉีดพ่น  เช่น  สารสกัดจากเมล็ดสะเดา  เชื้อราบิวเวอเรีย(Beauveria bassiana)  หากจำเป็นใช้สารเคมี ใช้ไทเบนดาโซล หรือเบนโนมิล ตามอัตราที่แนะนำ.