วว./สวทช. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. สมวงษ์ ตระกูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนาการทดสอบพิษวิทยาของจุลินทรีย์และสารสกัดสำหรับพัฒนาชีวภัณฑ์

พร้อมนี้ ดร. พงศธร ประภักรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ สวทช. ลงนามในความร่วมมือฯ ด้วย โอกาสนี้คณะผู้บริหารและนักวิจัย วว. ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานของไบโอเทค ในด้านการวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ การวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ  ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี