รมช.มนัญญาชูกลไกสหกรณ์ช่วยดูแลเกษตรกรทั่วไทย

รมช. มนัญญา มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาช่องทางการขายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์ แชร์ส่วนแบ่งตลาด 3 ล้านล้านบาท

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ เพราะจะเห็นว่าพระองค์ทรงงานหนักหลายด้าน แต่ก็ทรงให้ความสำคัญกับงานสหกรณ์มากเพราะสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

“ ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าลำบาก  แต่เป็นการสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืน เพราะหากไม่พอเพียงจะทำให้ชีวิตลำบาก หากรู้จักคำว่าพอเพียงจะไม่ลำบาก เกินกว่านั้นคือฟุ่มเฟือย ไร้ความจำเป็น ดังนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในทุกพื้นที่จริงจังกับการทำงานเพื่อความเข้มแข็งสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือว่าทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุดและภารกิจยิ่งใหญ่ที่สุด  ดิฉันอยากให้สกรณ์เราเข้มแข็ง เราต้องทุ่มเท   จากนี้ดิฉันจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจสหกรณ์ทุกพื้นที่ จะไม่มีการทอดทิ้ง” รมช.เกษตรฯกล่าว

นางสาวมนัญญา กล่าวด้วยว่า จะเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภับสำหรับผู้บริโภค และกำลังประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อหาช่องทางตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะหากสามารถทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มจากการค้าขายและการทำธุรกิจ จะส่งผลที่ดีกลับไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิก   โดยเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)  ว่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือกันเพิ่มความรู้ในด้านการค้าขายออนไลน์ได้อย่างไร  จะร่วมแชร์ตลาดค้าออนไลน์ที่มีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาทได้อย่างไร  คาดว่าในงบประมาณปี 63  เราจะเดินหน้าในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)  ขณะนี้กรมฯ ได้เริ่มพัฒนาการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเวบไซต์ C0-OP  shop  เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าสหกรณ์ ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ต่างๆได้  ควบคู่กับบ่มเพาะความรู้ในการค้าสินค้าสหกรณ์ผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงการผลักดันให้เกิดตลาดเกษตรกรในสหกรณ์ตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อเป็นช่องทางการขายพืชผักผลไม้ สินค้าสหกรณ์และผลผลิตต่าง ๆ จากสหกรณ์ทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวกันให้ผู้บริโภคได้ไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก  

ทั้งนี้ธุรกิจสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตร  ปี2562   สหกรณ์ 8,097 แห่ง เป็นสหกรณ์ภาคเกษตร  4,547 แห่ง   นอกภาคเกษตร 3,550 แห่ง  สมาชิก11.6 ล้านคน  สมาชิกภาคการเกษตร 6.7 ล้าน นอกภาคเกษตร 4.9ล้านคน  ทุนดำเนินการ 3.1ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ2.5 ล้านล้านบาท