รมช.มนัญญา บรรยายพิเศษ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล” โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารฯ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 600 คน เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน