“7 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PCMC) กำหนดจัดงานงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ         ชลประทาน มีแสดงปาฐกถาธรรม โดย หลวงพ่อปัญญานันทมุนี (เจ้าอาวาสวัดชลประทาน   รังสฤษดิ์ พระอารามหลวง) หัวข้อเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม ยิ่งให้ ยิ่งได้

12 ปี PCMC  Go Forward มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม บริการวิชาการสู่สังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส น้อมนำคำสอน “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ มาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน