อธิบดีวสันต์ นุ้ยภิรมย์ กรมหม่อนไหม ชูธงการทำงานตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการผลิตและรายได้สินค้าหม่อนไหม

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมหม่อนไหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม คนที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  โดยได้วางแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2563 เน้นการทำงานที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลผลิต เร่งระดมข้อมูลกำลังการผลิตสินค้าหม่อนไหมและความต้องการใช้ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ รังไหมอุตสาหกรรม เส้นไหมหัตถกรรม หม่อนผลสด ชาหม่อน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า กรมหม่อนไหมยังทำงานเชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่มีศักยภาพ มีผลผลิต และมีความคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็ดำรงไว้ซึ่งงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งในพื้นที่อนุรักษ์และในพื้นที่ที่สร้างงานขึ้นมาใหม่ โดยวางแนวทางขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่เป็นสำคัญ

 

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับนโยบายตลาดนำการผลิต โดยส่งเสริมการตลาดในประเทศ รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไหมมากขึ้น อย่างน้อยในงานเทศกาลและงานวันสำคัญต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของสินค้าหม่อนไหม

“การเพิ่มปริมาณการผลิต จะช่วยตอบโจทย์การส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมของประเทศได้เป็นอย่างดี เราจึงต้องเพิ่มจำนวนเกษตรกรไหมอุตสาหกรรม ไหมหัตถกรรม และการแปรรูป รวมถึงผู้ประกอบการหม่อนไหม เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าหม่อนไหม ผ้าไหม และผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งต้องส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว