กษ. ร่วมพาณิชย์ เดินสายประชาสัมพันธ์มาตรการประกันรายได้ชาวนา

“นราพัฒน์” ร่วม”จุรินทร์” เปิดเวทีประชาสัมพันธ์มาตรการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 62/63 จ่ายครั้งแรก 15 ต.ค. นี้

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/2563 รอบที่ 1 ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ โครงการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากมาตรการประกันรายได้ โดยมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนาจากจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกว่า 300 ราย

กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เร่ง kick off มาตรการประกันรายได้ใน 5 พืช ชนิดหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพด สำหรับสินค้าข้าว รัฐบาลประกัน 5 ชนิดข้าวเปลือก โดยจะกำหนดราคาเป้าหมายซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรควรได้รับตามราคาตลาดเฉลี่ยทุก 15 วัน ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ต่อตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน 2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน 3. ข้าวเจ้า 10,000 บาท ต่อตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน 4. ข้าวหอมปทุม 11,000 บาท ต่อตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน และ 5. ข้าวเหนียว 12,000 บาท ต่อตัน ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

นายนราพัฒน์ เน้นย้ำว่า มาตรการประกันรายได้เป็นหลักประกันเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจว่า ทำนาแล้วไม่ขาดทุน นอกจากนี้ ยังต้องมีมาตรการเสริม เพื่อผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น

ในส่วนของภาคเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก และสนับสนุนการลดต้นทุน และพัฒนาระบบการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ต่อไปกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะทำงานร่วมงานอย่างใกล้ชิด จะใช้ทุกช่องทางเพิ่มตลาดให้พี่น้องเกษตรกรทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์