เจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย ชูความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายกรกนก ฉันทกิจวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่น” ด้าน “นวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย” จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเชี่ยวชาญของเจียไต๋ในการนำเสนอแนวทางในการทำเกษตรที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชั่น Chia Tai Fun เพื่อสอนการเพาะปลูก เป็นต้น

นอกจากนั้น เจียไต๋ ยังมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท นั่นคือ การส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่า เจียไต๋ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมการเกษตรที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้มอบรางวัลดังกล่าวให้ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

เจียไต๋ เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 แห่ง มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และมีบริษัทสาขาอีก 6 แห่ง กระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของคนทั่วทั้งภูมิภาค