ชัยนาท 3 ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ เมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิตสูง เหมาะแปรรูปเป็นวุ้นเส้น

กรมวิชาการเกษตร ทุ่มพลังปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว 13 ปี ได้พันธุ์ใหม่ให้ประโยชน์ 2 เด้ง เกษตรกรปลูกได้ขนาดเมล็ดใหญ่ แถมให้ผลผลิตสูง คุณภาพโดดเด่นโดนใจ นำไปแปรรูปเป็นวุ้นเส้นได้สีขาวใส คุณภาพเหนียวนุ่ม ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ สร้างรายได้เพิ่มทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ถั่วเขียว เป็นพืชเพื่อการบริโภคสำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคโดยตรงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ถั่วงอก แป้งถั่วเขียว และขนมชนิดต่างๆ รวมทั้งถั่วเขียวยังเป็นพืชอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่สำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตวุ้นเส้น ซึ่งตลาดส่งออกวุ้นเส้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่ปลูกถั่วเขียวของประเทศไทยมีจำนวน 868,000 ไร่ ผลผลิตรวม 109,000 ตัน

ความต้องการใช้ถั่วเขียว มีถึง 111,945 ตัน

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ่ และเหมาะสำหรับการแปรรูปจนได้พันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการตลาด โดยใช้ชื่อพันธุ์ว่า “ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3” ซึ่งเป็นถั่วเขียวพันธุ์กลายที่คัดได้จากถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา คัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่างปี 2548–2561 และดำเนินการเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น รวมทั้งการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ศึกษาข้อมูลจำเพาะของพันธุ์ และคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรจนได้สายพันธุ์ดีนำเสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรเป็นพันธุ์พืชรับรอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ “ชัยนาท 3” มีลักษะเด่น คือให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 232 กิโลกรัม ต่อไร่ ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 กรัม การสุกแก่ของฝักสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน ที่สำคัญเหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก โดยคุณภาพของถั่วงอก รสชาติหวาน กรอบ และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น ซึ่งลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม

ผลผลิตสูง กำไรเพิ่ม

เมื่อเกษตรกรปลูกจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิม 6–13 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตวุ้นเส้น เมื่อผู้ประกอบการใช้ผลิตเป็นวุ้นเส้นจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้วุ้นเส้นจากไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ ส่วน ผลผลิตถั่วงอก เมื่อใช้ผลิตเป็นถั่วงอกจะมีอัตราการเพาะถั่วงอกสูง จะได้น้ำหนักสดถั่วงอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพาะถั่วงอกมีรายได้เพิ่มขึ้น และปริมาณถั่วงอกมีเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้ใช้ระยะเวลาถึง 13 ปี ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวจนได้พันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว