ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ประชุมหารือด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ดร. กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประชุมหารือกิจกรรมความร่วมมือในโครงการย่อยภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง วว. และ มจพ. ในด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ ทั้งนี้ วว. มีความพร้อมในการขยายผลไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านงานทาง ทั้งด้านองค์ความรู้ และการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนทดแทนการนำเข้า (Local content) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่มีบันทึกความร่วมมือ เช่น การจัดการศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท การจัดหลักสูตรอบรมระดับวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.  โทร. (02) 577-9360 – 61 โทรสาร. (02) 577-9362  E-mail : [email protected]