วว./การเคหะแห่งชาติ ร่วมจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบาย Thailand 4.0

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หวังเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งเสริมศักยภาพ สร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ โอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมภายในองค์กร โดยส่งเสริมศักยภาพในการสร้างและใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน  เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ การอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรอย่างทั่วถึง

โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมด้านการวิจัย การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยงาน โดยการจัดอบรมและประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย การจัดการความรู้ และการสร้างนวัตกรรม 2. ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแผนการจัดการนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร และ 3. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมของทั้งสองหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งสองฝ่าย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ผ่านกระบวนการด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขัน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนคือ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐนั้น ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ นโยบายดังกล่าว ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ที่กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจมีกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดของหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ วว.เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญคือ นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการนวัตกรรม ไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจาก Disruptive Technology และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ

“…ด้วยประสบการณ์มากกว่า 56 ปีของ วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ของทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันในการสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรอย่างทั่วถึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการผสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ โทร. (02) 577-9000 โทรสาร (02) 577-9009 www.tistr.or.th E-mail : [email protected] Line@tistr Twitter: tistr www.facebook.com/tistr.or.th