“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ออกฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำขบวนรถปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ออกให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้มีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบมาก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ได้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว แต่กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลง ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลสัตว์ การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์และการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการระดมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการ, กลุ่มด่านกักกันสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์เขต 4,3, สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 3, 4, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ, กองสารวัตรและกักกัน, หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตสัตว์ รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน ออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ 10-22 ตุลาคม 2562 โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขื่อง ในวันที่ 2 ตำบลแดงหม้อ และตำบลสร้างถ่อ รวม 8 หมู่บ้าน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยให้การบริการ ดังนี้

1.สัตว์ใหญ่ โค กระบือ ให้บริการในพื้นที่ตำบลแดงหม้อ, ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์, ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง โค 78 ตัว, ถ่ายพยาธิ 78 ตัว รักษาโรคสัตว์ 1 ตัว, กระบือ ฉีดยาบำรุง 98 ตัว, ถ่ายพยาธิ 85 ตัว และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน 88 ราย

2. สัตว์เล็ก สุนัข แมว ให้บริการในพื้นที่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 หมู่บ้าน ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์, รักษาสัตว์ป่วย, ผ่าตัดทำหมันสุนัข 27 ตัว, แมว 27 ตัว, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 31 ตัว, แมว 22 ตัว เกษตรกร จำนวน 50 ราย

3. มอบเนื้อสุกร ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม แก่เกษตรกร

4. มอบถุงยังชีพของกรมปศุสัตว์, ยาถ่ายพยาธิ, แร่ธาตุ วิตามิน และยาปฏิชีวะนะแก่เกษตรกร

5. มอบอาหารสุนัข แมว แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์

ในการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ กรมปศุสัตว์ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจิตอาสาของหมู่บ้านในพื้นที่และเจ้าของสัตว์ที่นำสัตว์มารับการบริการจำนวนมาก