สภาเกษตรกรฯ หนุน 200 กลุ่มเกษตรกรสู่ตลาดดิจิตอลตามแผนพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม

นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559 ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 888 ตำบล ปี 2560 อีกจำนวน 888 ตำบล ในแต่ละตำบลสภาฯจะพัฒนาเกษตรกรเป็นรายสินค้า ด้วยต้องการให้กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ผลิต แปรรูป ขาย และกำหนดราคาเองได้นำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกรายสินค้าจะทำให้เกิดความมั่นคงในราคาสินค้ามีอำนาจต่อรองมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ผลของแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลนั้นถือเป็นรูปธรรม โดยได้ยกระดับกลุ่มเกษตรกรเข้าไปใช้สินเชื่อจากโครงการ 1 ตำบล 1 SME ของ ธกส.ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล บางองค์กรสามารถระดมทุน จัดการ แปรรูป แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มลักษณะนี้ในทุกจังหวัดที่สภาฯจัดทำแผนตำบลรวมแล้วราว 200 กลุ่ม จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ กลุ่ม ครอบครัวเติบโต มั่นคง ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแล้ว สภาฯจะผลักดันพัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดดิจิตอล โดยสภาฯได้ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย เตรียมจัดหลักสูตรด้านการตลาดดิจิตอลออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการได้เข้าใจและต่อยอดการขายสู่ตลาดดิจิตอลออนไลน์ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป