ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม-กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด เมืองกาญจน์ อีกหนึ่งต้นแบบความสำเร็จเกษตรอินทรีย์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ จากศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม และกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด จังหวัดกาญจนบุรี ย้ำต้องมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หาช่องทางขยายตลาด มั่นใจเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

นายคมสัน  จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) เพื่อถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย คุณทิวาพร ศรีวรกุล จากศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม อำเภอเมือง และ คุณมุขดา เอี่ยมเจริญ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผัก และพืชสมุนไพร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับผลผลิตจากฟาร์ม

สำหรับแนวคิดของศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม โดยคุณทิวาพร ศรีวรกุล  ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 55 ราย ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand มีการวางแผนการผลิต การตลาดและการเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะการผลิตแบบอินทรีย์สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่มีราคาแพง ประกอบกับความต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัย แม้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์จะมีอุปสรรคในระยะของการปรับเปลี่ยนซึ่งเกษตรกรต้องปรับพฤติกรรมการผลิต ต้องมุ่งมั่นที่จะจัดหาและขยายตลาด แต่สุดท้ายเกษตรอินทรีย์เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด โดยมีคุณมุขดา เอี่ยมเจริญ มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 23 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand เช่นเดียวกัน เน้นแนวความคิดที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีที่ผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแม้จะมีปัญหาอุปสรรคสภาพอากาศและแมลงศัตรูพืช แต่ไม่เคยหยุดหาความรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยปัจจุบันมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในและนอกพื้นที่

ในส่วนของผู้ประกอบการรวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ คือ บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด โดยคุณวิรัตน์ มุกดา ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อผลผลิต เพื่อส่งออกตลาดสหภาพยุโรป กรณีพืชผัก และตลาด Model Trade ภายในประเทศกรณีพืชสมุนไพร ซึ่งตลาดยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอ

เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งผู้ประกอบการ นับเป็นตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวผู้ผลิตเอง อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรหรือท่านที่สนใจการดำเนินงานของศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม สามารถติดต่อได้ที่ คุณทิวาพร โทร. 081 857 2500 และกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด โดยคุณมุขดา โทร. 087 157 8171