ซีพีเอฟ จัด Feed 3iDay 2019 เวทีส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร สร้างการเติบโตยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรม Feed 3i Day 2019”  ปีที่ 11 ต่อเนื่อง แสดงผลงานนวัตกรรม 220 ผลงาน เดินหน้าเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้คิดและริเริ่มโครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จนถึงนวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืน สู่การเป็น “ครัวของโลก”

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทจัดงาน Feed 3i Day” ทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้คิดและพัฒนาผลงาน หรือโครงงานที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งการลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว ลดเวลาและลดต้นทุน ตลอดจนช่วยพัฒนาหรือสร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้จัดงานในรูปแบบ Innovation Save the world ภายใต้แนวคิด “ลดการใช้พลาสติกตามหลักการ 1A3R (1A:Avoid 3R: Reduce-Reuse-Recycle) และมุ่งสู่ดิจิทัล” ที่ศูนย์การเรียนรู้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดแสดง 220 ผลงาน จาก 1,800 ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรจากสายธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ขายเวชภัณฑ์สัตว์บก และกลุ่มวิชาการอาหารสัตว์ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งนำไปจัดประกวดในงาน CPF CEO Awards และงานมหกรรมบัวบานของเครือซีพีต่อไป

“จำนวนผลงานส่งเข้ามาประกวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สะท้อนถึงผลสำเร็จของการจัดงาน Feed 3iDay และการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างเจ้าของนวัตกรรมกับเพื่อนพนักงาน เพื่อจุดประกายให้บุคลากรภายในองค์กรคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง” นายเรวัติ กล่าว

ซีพีเอฟ ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมให้บุคลากรเกิดการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในทุกสายงานได้คิดและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ทั้งนี้ มีการจัดระดับของนวัตกรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ I1 (ไอ 1 หรือ improvement) เป็นระดับที่ผลงานเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดเวลา ลดขั้นตอน ระดับที่ 2 I2 (ไอ 2 หรือ invention) เป็นผลงานหรือโครงการที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ สามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้ และระดับที่ 3 คือ I3 (ไอ 3 หรือ innovation) เป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลลัพธ์ต่อธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ โดยบริษัทจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้เกิดนวัตกรในทุกสายธุรกิจขององค์กร และพิจารณาผลตอบแทนให้แก่นวัตกรจากการพัฒนานวัตกรรม

นอกจากนี้ ในงาน Feed 3iDay ยังได้มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีคะแนนสะสม ISCORE จากการส่งผลงานสูงที่สุดในรอบปี ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง