ม.เกษตร เสวนาทางวิชาการ “แบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย” 25 ต.ค. 62

AFP PHOTO/Indranil MUKHERJEE (Photo by INDRANIL MUKHERJEE / AFP)

ตามกระแสข่าวโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความว่าประเทศไทยจะประกาศห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิตการใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกรรม 3 ชนิด คือ พารา ควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส เพราะเป็นสารอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงจะให้ยกเลิกการใช้ และจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรสำหรับสารเคมีตัวอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อ และจะมีแนวทางในการใช้สิ่งใดทดแทนที่มีประสิทธิภาพทั้งเชิงป้องกันกำจัดและสะท้อนต้นทุกการที่ผลิตที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะเกษตร จะจัดเสวนาเรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ความรู้ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนากับวิทยากร เพื่อประมวลจัดทำสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอันตรายในภาคเกษตร 3 ชนิด และสารเคมีที่มีพิษตัวอื่นๆ ด้วย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในสุขภาพประชาชนคนไทย

การเสวนา “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย” โดยวิทยากรแต่ละหัวข้อประกอบด้วย

ทำความรู้จักกับ 3 สาร และสารเคมีอันตรายตัวอื่นๆ โดย ผศ.ดร. สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้ใช้และผู้บริโภค โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร และการใช้สารออร์แกนนิกทดแทน โดย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้แทน

ผลกระทบที่ภาคการเกษตรได้รับ โดย ดร. เอนก ลิ่มศรีวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร. นริศรา อินทะสิริ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการ