เกษตรกรเมินปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จท้องตลาด หันมาตื่นตัวขานรับนโยบายผลิตปุ๋ยใช้เองผ่านสหกรณ์

เกษตรกรตื่นตัวขานรับนโยบายผลิตปุ๋ยใช้เอง ลดการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จท้องตลาด ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ขันนอตโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองฯรุ่นที่ 2 สถาบันเกษตรกรจำนวน 19 แห่ง ใน 30 จังหวัดรวม 6,439 คน มั่นใจช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 20%

จากกรณี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตเมื่อเร็วๆนี้นั้น

นายนพรัตน์ ศักดิ์พันธ์ สหกรณ์การเกษตร นาทวี จำกัด กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี เกษตรกรมีความตื่นตัวในการหันมาใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง เนื่องจากช่วยตอบโจทย์ในเรื่องลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ประมาณ 20% ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้ส่งเสริมและให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องการผลิตปุ๋ยใช้เองมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยสหกรณ์จะใช้รูปแบบปุ๋ยสั่งตัด คือ ผลิตโดยการคำนวณตามความต้องการใช้ของเกษตรกร ก่อนที่จะผลิตได้มีการคำนวนตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งนำข้อมูลดิน พืช การจัดการดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มาคำนวณโปรแกรมการปลูกพืช

“ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร นาทวีฯมีสมาชิกทั้งหมด1,562 ราย มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองจำนวน 1,300 ราย ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกมีความต้องการใช้ปุ๋ยประมาณปีละ2,331 ตัน/ปีคิดเป็นมูลค่า 31 กว่าล้านบาท ปี 2562 นี้นับเป็นปีแรกที่สหกรณ์ฯหันมาส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยผลิตเองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป เนื่องจากการผสมปุ๋ยใช้เองตามสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ จะประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงประมาณ 20 % และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรหลักๆ อาทิ สวนยางพารา สวนผลไม้” “ นายนพรัตน์ กล่าว

ด้านนายธนศักดิ์ เกิดเอียด ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกทั้งหมด 5,920 คน ในปี 2561 ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปให้แก่สมาชิกจำนวน 2,331 ตัน คิดเป็นมูลค่า 31.64 ล้านบาท ส่วนปี 62 สหกรณ์ฯหันมาส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองเป็นปีแรก โดยล่าสุดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน 250 ราย และคาดว่ามีสมาชิกที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองจำนวน 590 ราย โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว และพืชไร่ ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดจำนวนมาก การส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้ปุ๋ยผลิตเองจะช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือ เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดิน ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านคนกลางจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์แบบยั่งยืนในอนาคต

​ สำหรับความเป็นมาของโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ใช้ยาเคมีที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากมองว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารจากดินเพื่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน ทำให้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการธาตุอาหารที่เหมาะสมของพืชในแต่ละสภาพดินได้ ทำให้เกษตรกรต้องรับภาระการลงทุนที่สูญเปล่า

สำหรับผลดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองฯรุ่นแรก เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จำนวน 7,712 คนแบ่งเป็นสมาชิก 7,565 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 147 คน ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองของเกษตรกรมีความตื่นตัวและมีแนวโน้มต้องการใช้มากขึ้น รวมทั้งต้องการขยายผลให้แก่สมาชิกอื่นๆนำไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้ต่อไปในอนาคต กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้อนุมัติโครงการอบรมส่งเสริปุ๋ยผสมใช้เองรุ่นที่ 2 ขึ้น โดยวางเป้าหมายอบรมให้ความรู้ 6,439 คน แบ่งเป็นสถาบัเกษตรกร จำนวน 19 แห่ง ใน 30 จังหวัด รวมสมาชิก 6,320 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอื่นๆ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ดูแลสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 119 คน