30 ตุลาคม งาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ชาวแม่โจ้ ร่วมรำลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ อย่างคับคั่ง

วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่น และนักศึกษา ร่วมรำลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. มีชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ จำนวน 100 คน ร่วมปั่นรำลึก ผ่านเส้นทางสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ หนองจ๊อม วกเข้าเส้นทางสันทรายสายเก่า สันทรายหลวง ที่ว่าการอำเภอสันทราย ป่าเหมือด แม่แก๊ด และเข้าสู่บริเวณจัดงานเพื่อร่วมพิธีการ โดยได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมทั้งกล่าวคำสดุดี และมอบทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 30,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อด้วยการวางพวงมาลาของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง จากนั้นจึงเป็นพิธีทำบุญทางศาสนา ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ท่านเป็นอธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2459 ที่บ้านสันกลาง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของ นายบุญมา และ นางบัวเกี๋ยง วังซ้าย มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับ นางสมจินต์ ตุงคผลิน มีบุตร ธิดารวม 4 คน เมื่อวัยเยาว์นั้นท่านได้เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวง เภอเมือง จังหวัดแพร่ ส่วนชั้นมัธยมศึกษานั้นเรียนที่โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ เนื่องจากครอบครัวท่านเป็นผู้มีฐานะดีประกอบกับท่านเองก็เรียนหนังสือเก่งเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดแพร่ ท่านจึงเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2476 ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เพียงปีเดียว ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่แม่โจ้ ท่านจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้ เป็นรุ่นแรกเมื่อปี 2477 ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกและสร้างแม่โจ้ และจบจากแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2478 ก็ได้เข้าบรรจุทำงานเป็นพนักงานยางที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ปี

ในปีถัดมารัฐบาลได้ประกาศให้มีการสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เมืองลอสบานโยส สาขาเศรษฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรี เมื่อ พ.ศ. 2484 จึงได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้ โดยรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง พ.ศ. 2489 ท่านได้ลงสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง และได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 พอถึงปี พ.ศ. 2497 หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาชีวศึกษาขณะนั้นขอให้ท่านไปช่วยแม่โจ้ ด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ อยากให้ไปช่วยปรับปรุงแม่โจ้ ท่านจึงรับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ชั้นเอก ของโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 และในปี 2499 ท่านได้ปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชั้นพิเศษ จนกระทั่งได้เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ถึง 2 สมัยเป็นระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2526) ตลอดระยะเวลาท่านได้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้กับสถาบันแห่งนี้ จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแม่โจ้สืบต่อมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 1 (คนต้นแบบลูกแม่โจ้) คือปูชนียบุคคล ของชาวแม่โจ้ เป็นผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ไว้แก่ลูกแม่โจ้ทุกคน และท่านได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ สร้างอนุสาวรีย์ของท่าน ณ บริเวณลานหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกำหนดให้ทุกวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกตราบนานเท่านาน