รัฐมนตรีช่วยเกษตร ลงพื้นที่สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข 15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

โดยภายหลังรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์แล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่แปลงนาที่ได้รับผลกระทบให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมชมการสาธิตฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงนาที่พบโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่บ้านอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และพื้นที่บ้านหนองเสือ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ด้วย

ด้าน นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา (ศทอ.) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร พร้อมให้การช่วยเหลือร่วมกับทางจังหวัดสุรินทร์แล้ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็นระยะ โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนเชื้อสดไตรโคเดอร์มา จำนวน 500 กิโลกรัม และหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา จำนวน 100 ขวด ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์แล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคไหม้คอรวงข้าว นอกจากนี้ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยยังได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมวางแผนดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ในการเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรกร ทั้งเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปให้สามารถผลิตใช้เองได้ด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โรคไหม้คอรวงข้าวมีสาเหตุมาจากเชื้อไพริคูลาเรีย ออไรเซ่ สามารถพบการระบาดในแปลงนาข้าวได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะออกรวง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคคือ ใช้พันธุ์ข้าวอ่อนแอต่อโรค หว่านเมล็ดพันธุ์มากจนเกินไป ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ประกอบหากสภาพอากาศมีความชื้นสูง ก็จะทำให้มีโอกาสเกิดโรคได้สูง

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ขอให้งดใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย กำจัดวัชพืชบริเวณคันนา และฉีดพ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 80 ลิตร ทุก 7 วัน จะสามารถช่วยป้องกันการระบาดได้

สำหรับเชื้อราไตรโครเดอร์มา เป็นเชื้อราที่อยู่ในดิน สามารถใช้ป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตขยายใช้เองได้ด้วยอุปกรณ์ และวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เชื้อสดบรรจุถุงละ 2.5 ขีด สามารถใช้ผสมน้ำได้ 50 ลิตร อัตราการใช้ 80 ลิตร ต่อไร่ ในขณะที่หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 ขวด สามารถผลิตเชื้อสดได้ จำนวน 60 ถุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน