อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 1 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,117,921 บาท

วัดบัวงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนบัวงาม-โพหัก ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536 ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 24 ไร่  1 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบัน มีพระครูวิบูลพัฒนานุกิจ (สำเนียง พาณธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางวัดได้ยึดแนวทางส่งเสริมการศึกษาเป็นหลักควบคู่กับการพัฒนาถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างเสนาสนะ และได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านในการจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลเพื่อเป็นสถานศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาในท้องถิ่น โดยชื่อว่าโรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์) และเปิดสอนโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญขึ้น โดยจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี เปิดการสอนแผนกธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 และแผนกบาลี พ.ศ. 2506 วัดได้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์ในการประชุมอบรมของหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับการยกย่องเป็นสำนักศาสนศึกษาดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้รับการยกฐานะเป็นสำนักศาสนศึกษาตัวอย่าง ของกรมการศาสนาเมื่อปี พ.ศ. 2529 ประกาศให้เป็นอุทยานการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2542