ธ.ก.ส. เดินหน้าโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง แก่เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยประกันราคายางพาราแผ่นดิบ 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาท/โลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาท/โลกรัม วงเงินกว่า 23,400 ล้านบาท ดีเดย์โอนเงินรอบแรก           1 พฤศจิกายนนี้ เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงกว่า 50,000 ราย เป็นเงินกว่า 170 ล้านบาท

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off การจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1” โดยมี นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 1.71 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 23,472 ล้านบาท โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม ตามโครงการฯ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 50,063 ราย แบ่งเป็น เจ้าของสวน 25,549 ราย และคนกรีด 24,514 ราย เป็นเงิน 170.28 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปี ขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิง การขาย) x ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดเอง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ 60 และคนกรีดจะได้ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุก 2 เดือน จะมีการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 และงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2563

ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับการยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค หรือที่ Link: http://www.rubber.co.th/gir/index/ และตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงิน ได้ที่ Link: http://chongkho.inbaac.com หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ