มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก World Ant Forum Bangkok, 2019 และเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ ANeT ครั้งที่ 12 ระดมสมองนักวิจัยมดจากทั่วโลก ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากมด และการจัดการมดในยุคดิจิตอล 11-15 พฤศจิกายน 2562

รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ANeT หรือการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์มด (Ant Museum) และภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก (World Ant Forum Bangkok,2019) และการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ (ANeT) ครั้งที่ 12 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยมดจากทั่วโลก รวมถึงนักวิจัยกลุ่มอื่นๆ และภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมดในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากมดและการจัดการมดสืบไป

พิธีเปิดการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานพบกับการจัดแสดงสุดยอด…นวัตกรรมมด (Ant Innovation 4.0)

  1. 1. นวัตกรรมการกำจัดมด (Ant pest management innovation) ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมฯ ที่มีภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดง
  2. 2. นวัตกรรมการป้องกันมด (Green ant control innovation; AntPad) ที่เป็นมิตรกับ   สิ่งแวดล้อม
  3. 3. นวัตกรรมมดกินได้ (Edible ant innovation) เทคนิคการเลี้ยงและหลากหลายเมนู

ไข่มดแดง

  1. 4. นวัตกรรมเลี้ยงมด (Ant pet innovation) การออกแบบการเลี้ยงมดที่หลากหลาย
  2. 5. นวัตกรรมบอร์ดเกมมด (Ant board game innovation) พร้อมร่วมทดลองการเล่น

นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

  1. 1. การจัดอบรมการจัดจำแนกมด (Ant Course) โดยนักมดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องมด (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)
  2. 2. การลอยกระทงมด (Ant Kra Tong) ในงานลอยกระทง (Loy Kra Tong Festival) จำนวน100 กระทง ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.00น. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนในด้านการทำงานเป็นทีมของมด ครอบครัวมดที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น และใช้วัสดุกระทงและมดที่ทำมาจากธรรมชาติ
  3. 3. การเยี่ยมชม Ant Collection ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ) (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 และชมนวัตกรรมมด 4.0 ได้ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. ดชา วิวัฒน์วิทยา โทร. (091) 881-2050