ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสร้างไทยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนและประชารัฐสร้างไทยผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โชว์ผลการดำเนินงานในกลุ่มพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ในที่ประชุม รมว.คลังและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง เผยตั้งเป้าพัฒนา 4,500 ชุมชน และอำนวยสินเชื่อกว่า 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2564

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 1-2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ดร.อุ ตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้บริหารส่วนงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้นำเสนอแนวทางธุรกิจชุมชนสร้างไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านการปฏิรูปโครงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีตัวอย่างชุมชนจาก 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย” ของรัฐบาล

โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ของ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่ม กิจกรรมการผลิตจนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่างๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน  ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ SMART Farmer SMEs หัวขบวน วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 928 ชุมชนในปี 2562 และเพิ่มเป็น 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564 พร้อมทั้งสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการลงทุนและพัฒนากว่า 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2564

นายอภิรมย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับธุรกิจชุมชนที่โดดเด่นและมีศักยภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง อาทิ 1) ชุมชนหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่ทำนาและปลูกอ้อยเป็นอาชีพหลัก แต่ได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนา โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอ้อยอย่างครบวงจร เพื่อเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตร อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ส่วนที่เหลือรัฐบาลและ ธ.ก.ส. รับภาระแทน อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดซื้อโดรนการเกษตรอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อทำอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย เช่น ทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตน้ำดื่ม เป็นต้น โดย ธ.ก.ส.ได้ช่วยยกระดับสถาบันการเงินประชาชนด้วยการสนับสนุนสินเชื่อและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างรายได้รวมให้แก่ชุมชนกว่า 159 ล้านบาท 2) ชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ดงยาง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนที่เลี้ยงโคนมและปลูกพืชต่างๆ เป็นอาชีพหลัก และได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วน ธ.ก.ส.ได้ช่วยสนับสนุนสินเชื่อแก่ Smart Farmer ในชุมชน และสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์เข้าสู่อุตสาหกรรมโคนม และ 3) ชุมชนดอน ศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่ปลูกอ้อยและพืชผักต่างๆ เป็นอาชีพหลัก และได้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและอำนาจต่อรองทางการตลาด เช่น กลุ่มแปรรูปกล้วย กลุ่มรวบรวมผักอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เข้าไปสนับสนุนสินเชื่อและร่วมพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ชุมชนแห่งนี้