ชาวนารับทรัพย์ โครงการประกันรายได้ปลูกข้าว ปี 2562/63

สืบเนื่องมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,940 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.31 ล้านราย

ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำหนดการจ่ายเงินชดเชยข้าว 5 ชนิด ที่ปลูกระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 (ยกเว้นภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563) และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชยรายได้

โครงการนี้ มีเป้าหมายประกันรายได้ชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

กรณีเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนสูงสุดของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด โดยมีการกำหนดราคาอ้างอิงและระยะเวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชยตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรก เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ความชื้นข้าวเปลือกแต่ละชนิดไม่เกิน 15%

กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิตโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดxผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น และส่งมอบข้อมูลให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ Link: http://chongkho.inbaac.com

ทั้งนี้ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรก วงเงินกว่า 9,400 ล้านบาท ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 จำนวน 3.49 แสนราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา