นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์ พร้อมชมการสาธิตการเลี้ยงโคนม และให้อาหารโค จากนั้นได้กล่าวกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ โดยขอให้เกษตรกรเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ หรือการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร