CHALATAT GARBAGE ZERO ครูช่างจิตอาสาพัฒนาหาดชลาทัศน์

ทะเลไทย ได้ขึ้นชื่อติดอันดับโลกในความสวยงามด้านทรัพยากรและภูมิทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันประเทศของเราก็ติดอันดับที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก มากถึง 1 ล้านตัน ต่อปี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ว่า ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติก โฟม ขวดแก้ว เป็นต้น ถัดมาคือขยะจากการทำการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น ยังไม่รวมขยะอื่นๆ ที่พบได้ในทะเล เช่น ถุงพลาสติก ฝาขวดน้ำ และเศษบุหรี่ ไม่เฉพาะแค่การท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ครัวเรือน อุตสาหกรรม ขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน้ำต่างๆ จากลำคลอง สู่แม่น้ำ ท้ายที่สุดแล้วก็จะมีขยะส่วนหนึ่งลงสู่ท้องทะเลปัญหาขยะล้นทะเลไทยเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าบ้านเรายังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ด้วยปัญหาดังกล่าว คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย นำโดย​ ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​ปิยะ ประสงค์​จันทร์​ คณบดี​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะชายหาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรม “CHALATAT GARBAGE ZERO” ครูช่างจิตอาสาพัฒนาหาดชลาทัศน์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ หาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 5 หลักสูตรสาขาวิชาของคณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กว่า 130 คน ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและบุคคลทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกันเก็บและกำจัดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณหาดชลาทัศน์ และสร้างจิตสำนึกในการลดใช้ขยะมูลฝอยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองสงขลาและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์การจัดการขยะให้กับหน่วย      งานอื่นๆ 

นายสิทธิชัย ชำนาญ (นายกสโมสรนักศึกษา​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี) กล่าวว่า นอกจากการเป็นครูช่างที่ดีแล้ว คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ที่เราสามารถทำได้ เช่น การช่วยกันรักษาความสะอาด การเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่รวมถึงพัฒนาชาติต่อไป