เปิดรับสมัครคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ เริ่มวันนี้ถึง 18 พ.ย. 62

นายสไกร  พิมพ์บึง 

กองทุนฟื้นฟูฯ เร่งเดินหน้าสานนโยบายรัฐ รับสมัครบุคคลเพื่อผนึกกำลัง ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ รับถึง 18 พ.ย. นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะนายทะเบียนจึงออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนภาคเอกชน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กรเกษตรกร และกำกับดูแลสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมสมัครรับการคัดเลือกในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โดยสมัครด้วยตนเอง หรือองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ในเขตจังหวัดเสนอชื่อ หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เสนอชื่อ รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-158-0342 ต่อ 3201-3205 หรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศ

โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 พฤศจิกายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดหลักเกณฑ์วิธีการ คู่มือการสรรหา ประกาศการรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่ www.frdfund.org หรือ เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร