58 ปี ก้าวใหม่สวนสามพราน สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คุณสุชาดา ภุชงค์ ยุวบูรณ์ ผู้บริหารกิจการสวนสามพราน รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยทายาทซึ่งเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 3 นำโดย คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ คุณอรรจน์ ยุวบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณอนัฆ นวราช ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดงาน Open House  เชิญกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ของสวนสามพรานในรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงของสวนสามพราน ภายหลังกลับมาใช้ชื่อ “สวนสามพราน” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

คุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล กล่าวว่า พื้นที่ของสวนสามพรานเลิกใช้สารเคมีมากว่า 10 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM, EU และ CANADA) ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา นอกจากนี้ สวนสามพรานได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มกับเกษตรกรที่ปลูกระบบอินทรีย์ในพื้นที่ จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 170 ครอบครัว มาเป็นเครือข่าย “เกษตรกรสามพรานโมเดล” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ สวนสามพราน ยังได้พัฒนาสวนผลไม้เก่า 30 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีนสู่” ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ให้บริการกิจกรรมที่อิงกับวัตถุดิบตามฤดูกาล และเป็นที่พักผ่อนแนวธรรมชาติสําหรับผู้มาเยือน ขณะเดียวกันสวนสามพรานได้ปรับเปลี่ยนศูนย์แสดงวัฒนธรรมไทย (หมู่บ้านไทย) สู่ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ” หมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์ตามวิถีชีวิตแบบไทย ที่ยึดหลักปัจจัย 4 ผสานการทํากิจกรรมตามเส้นทางวัตถุดิบ สร้างประสบการณ์ ที่อาจทําให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่กับนักท่องเที่ยว

และในปีนี้ ครบ 5 ปี ที่สวนสามพราน ได้เปิดตัว “ปฐม” แบรนด์สินค้าที่นําวัตถุดิบอินทรีย์ จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลและปฐมออร์แกนิกฟาร์มมาแปรรูปเป็นของกินของใช้ และ Body Care Products มาตรฐาน GMP ภายใต้แนวคิด Organic Living

สำหรับ “ตลาดสุขใจ” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะตลาดสดจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดย “เกษตรกรสามพรานโมเดล” ส่งตรงถึงผู้บริโภคนั้น ได้เปิดดำเนินงานมาครบ 9 ปี ในปีนี้ ก่อให้เกิดสังคมใหม่สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปลูกและผู้บริโภค ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ สามพรานโมเดลได้ร่วมมือกับ ททท. ทีเส็บ สสส. กลุ่มเซ็นทรัล กรมการค้าภายใน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” ระหว่าง วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน จ.นครปฐม มางานเดียวเที่ยวได้ครบ ทั้งความรู้ เครือข่าย สินค้า และช่วยโลก

ซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานสังคมสุขใจในปีนี้คือ การเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำคือ เกษตรกรอินทรีย์ กลางน้ำคือ ผู้ประกอบการ และปลายน้ำคือ ผู้บริโภค โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกในงานนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เริ่มเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ ทราบถึงกิจกรรม ทั้งการท่องเที่ยว การประชุมกลุ่ม การตรวจแปลง เข้าถึงความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ฯลฯ เผยไฮไลท์ เปิดตัวแอปลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมห่วงโซ่อินทรีย์ครั้งแรกในไทย

ในปี 2563  สวนสามพราน ยังคงมุ่งมั่น ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล เช่น ส่งเสริมการจัดการขยะจากอาหาร (FoodWasteManagement) นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทําชีวภัณฑ์ในการดูแลต้นไม้ในพื้นที่ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสนับสนุนการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้บริโภค