ธ.ก.ส. ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งส์สูงสุด ที่ AAA/Stable และ F1+(tha) ต่อเนื่อง 6 ปี

‘ฟิทช์ เรทติ้งส์’ คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ธ.ก.ส. ที่ระดับสูงสุด ‘AAA(tha)/Stable’ และระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนสถานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพ และมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญ สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐและพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ธ.ก.ส. โดยคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long – Term Rating) อยู่ที่ระดับ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงความน่าเชื่อถือสูงสุดและความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ต่ำสุด แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ‘Stable’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short – Term Rating) ที่ ‘F1+(tha)’ แสดงถึงความสามารถสูงสุดในการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดและความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด และมีสภาพคล่องแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดสำหรับการจัดอันดับเครดิตในประเทศ

ในการจัดอันดับเครดิตของ ธ.ก.ส. นั้น ฟิทช์เรทติ้งส์ระบุว่า ด้วยสถานะทางกฎหมายของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ มีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้ง และกระทรวงการคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จึงมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติแก่ ธ.ก.ส. อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีความจำเป็น อาทิ การเพิ่มทุนและการค้ำประกันเงินกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้รับการชดเชยทางการเงินจากการสนับสนุนโครงการและนโยบาย ต่างๆ ของรัฐบาล เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนนโยบายรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและการพัฒนาชนบท  ซึ่งการจัดอันดับเครดิตนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเครดิตและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในการจัดการทางการเงิน และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนทางการเงิน และเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป