รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารฯ บุคลากร และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมกันร่วมกันปลูกต้นจาก (Nipa palm) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 500,000 ตัว กิจกรรมการเรียนรู้การย้อมถุงผ้าจากเปลือกต้นจาก เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก และทดแทนการย้อมผ้าด้วยสารเคมี รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและคุณประโยชน์ของจาก (Nipa palm) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 220 คน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร