ปปง. เปิดให้เช่าที่ดิน830ไร่ “นนท์ฯ-กรุงเก่า-นครพนม” เพื่ออยู่อาศัย-ทำเกษตร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ต.ท.หญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. จะนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน) ที่เก็บรักษาไว้เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกให้เช่า จำนวน 64 รายการ

ประกอบด้วย 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ขนาด 24 ตารางวา ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ 2. ที่ดินว่างเปล่าในอ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 รายการ 3. ที่ดินว่างเปล่าในอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3 รายการ 4. ที่ดินว่างเปล่าในอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 44 รายการ 5. ที่ดินว่างเปล่าในอ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 13 รายการ 6. ที่ดินว่างเปล่าในอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 2 รายการ

สำหรับอัตราค่าเช่าที่ดินดังกล่าวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เช่าว่าจะ “เช่าเพื่ออยู่อาศัย” หรือ “เพื่อทำการเกษตร” หากเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องเสียค่าเช่าเป็นเดือน หากเช่าเพื่อทำการเกษตรจะต้องเสียค่าเช่าเป็นรายปี โดยคิดอัตราตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและอัตราการเช่าบริเวณใกล้เคียง ผู้ที่สนใจจะเช่าที่ดินดังกล่าว สามารถเสนอราคาเช่าไปยังกองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2219 3600 ต่อ 2014 ในวันและเวลาราชการ