งานวันอาหารปลอดภัย ข้าวใหม่ปลามันอำเภอเกาะยาว ปีที่ 2 ร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)

อำเภอเกาะยาว จัดงานวันอาหารปลอดภัย ข้าวใหม่ปลามัน ปีที่ 2 ร่วมกับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ แปลงนา     (นาทอน) หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะข้าว ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ที่ได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง อีกทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า อำเภอเกาะยาว ได้จัดงานวันอาหารปลอดภัย ข้าวใหม่ปลามัน ปีที่ 2 ร่วมกับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณแปลงนา (นาทอน) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะข้าว ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ที่ได้จากการจัดงานในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง อีกทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว ฟาดข้าว ฝัดข้าว เป่าปี่กลางนา ประกวดหุ่นไล่กา โชว์ว่าวเกาะยาว สาธิตทำข้าวเม่า กวนกะละแม ร่วมรับประทานอาหาร-ปิ่นโต 100 สาย การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วิถีการทำนาดั้งเดิมของเกาะยาว สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว รณรงค์ไถกลบตอซัง การแปรรูปข้าว ตรวจสารเคมีในเลือด การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ชม ชิม ช็อป ข้าวใหม่ปลามันของอำเภอเกาะยาว มีเกษตรกรของอำเภอเกาะยาว เข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน โดยมีนายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 10.00 น.