เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา หากพบการแพร่ระบาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไข

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสุเทพ หนูรุ่น เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ นายธนู ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองกระบี่ และ นายสุนันท์ หิรัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ลงพื้นที่สำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นายประคอง อุสาห์มัน กล่าวว่า โรคใบร่วงยางพาราเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบาดรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และล่าสุดพบการระบาดที่่อำเภอย่านต่าขาว จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นโรคระบาดที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อต้นยางโดยตรง หากเกิดการระบาดในแปลงจะทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50 พบได้ในทุกพันธุ์ที่ปลูก แพร่ระบาดโดยลมและฝน และยากต่อการควบคุมป้องกัน

นายประคอง อุสาห์มัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ทุกอำเภอมีการติดตามเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพาราของเกษตรกรในทุกพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อพบว่าแปลงไหนที่มีอาการของโรคดังกล่าวให้เกษตรกรรีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างทันที สำหรับแปลงของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าสวนยางของเกษตรกรเป็นโรคใบร่วงยางพารา เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในกำจัดโรค และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงข้อมูล พื้นที่ปลูกยางทั้งหมด พันธุ์ยาง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป