สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน และตลาดไท พัฒนา Big Data ด้านการเกษตรแห่งชาติ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) และคณะผู้บริหารจากตลาดไท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า สศก. โดยสำนักงานเลขานุการ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) และสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System Project : AFSIS) ได้ให้การต้อนรับ นายฉู่ ซื่อเว่ย Chief Economist จาก CAAS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของ จีน และ นายธรากร อังภูเบศวร์ CEO ตลาดไท พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรและการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านการเกษตรของไทย และจีน ตลอดจนแนวทางร่วมมือระหว่างอาเซียน และจีน ในการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล และความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน

โอกาสนี้ สศก. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ความรู้ และเทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเกษตร การขนส่งสินค้าเกษตร และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้ถึงความเคลื่อนไหวของทุกสถานการณ์แบบ Real time ทั้งราคา ปริมาณสินค้าเกษตร และสภาพอากาศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร ทำให้วางแผนการผลิตได้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ ภาครัฐก็จะสามารถกำหนดนโยบาย เพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ในตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม สามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันทีหากเกิดความผิดปกติของราคาและปริมาณสินค้าเกษตร ส่วนภาคเอกชน ก็จะสามารถวางแผนการจัดการทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน Big Data ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเร็วๆ นี้ จะเตรียมลงนาม MOU พร้อมกัน 10 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และคาดว่าระยะต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้นำเสนอถึงแนวนโยบายของรัฐบาลจีน ในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร การรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท และการใช้แอปพลิเคชั่นในการรายงาน พยากรณ์ และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทยสามารถนำมาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตของประเทศได้อย่างเหมาะสม

เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากนี้ สศก. จะได้พาคณะผู้แทน CAAS ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภาค และการสำรวจโดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) พร้อมทั้งเยี่ยมชม และศึกษาแนวทางการซื้อ-ขาย ณ ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเชื่อมั่นว่า การเเลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการพัฒนาภาคการเกษตรให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และระบบ Early Warning ผ่านกลไกของ APTERR และ AFSIS ร่วมต่อไป