วว./กรมทางหลวงชนบท ผนึกกำลังพัฒนาทดสอบอุปกรณ์ด้านการจราจร ความปลอดภัยทางถนน

ววMOU กรมทางหลวงชนบท

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ โอกาสนี้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ทดสอบระบบขนส่งทางราง วว. ด้วย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD1 เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานในสังกัดของ วว. มีภารกิจให้บริการทดสอบและประเมินด้านความแข็งแรง ความคงทน ความปลอดภัย การสั่นสะเทือน ของระบบรางซึ่งคลอบคลุมทั้งรถไฟขนส่งสินค้า (รฟท.) รถไฟฟ้าในเมือง (รฟม.) รถบรรทุกเล็ก (รถกระบะ) และรถบรรทุกใหญ่ (รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์) ชิ้นส่วนระบบรางที่ วว. ให้บริการทดสอบวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง จัดทำโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ และยังให้บริการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่อุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ได้ที่ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. (02) 577-9000 E-mail : [email protected]