วว. /มทร.ธัญบุรี รับรางวัลเหรียญทอง  และ Special Prize on Stage จากผลงานวิจัยพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตฯ ในการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ Seoul International Invention Fair 2019

ดร. พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร. อมร ไชยสัตย์ ผศ.ดร. ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และ นางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage จากผลงานวิจัยเรื่อง “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ : Innovative Polymer Micro Capsule for Enzyme Recovery” ในการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ผลงานวิจัยเรื่อง “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่” เป็นผลงานความสำเร็จของ วว. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งบูรณาการวิจัยและพัฒนาภายใต้ “โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก” ซึ่งดำเนินงานโดย วว. มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยการรับนักศึกษาเข้ามาทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับนักวิชาการของ วว. ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ของ วว. ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นต้น

นอกจากการรับรางวัลในงาน Seoul International Invention Fair 2019 ดังกล่าวแล้ว ผลงานวิจัยพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) และได้รับรางวัลระดับดีมาก จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี