ศวพ. เพชรบุรี เร่งทดสอบ ใช้ “ชีวภัณฑ์” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดการระบาด “หนอนหัวดำมะพร้าว”

ศวพ. เพชรบุรี งัดมาตรการเด็ดทดสอบใช้ชีวภัณฑ์ “แตนเบียนโกนิโอซัสและมวลพิฆาต” กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว สยบปัญหาการระบาดในพื้นที่บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มั่นใจมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ศวพ. เพชรบุรี) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อลดปัญหาการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว ในพื้นที่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาไม่เห็นด้วยกับแนวทางลดปัญหาการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยใช้สารเคมีกำจัดพ่นทางใบ ซึ่งจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเกษตรกรมีอาชีพหลัก คือ เลี้ยงกุ้งและปลา

เกษตรกรมีความเชื่อว่า สารเคมีที่ใช้พ่นทางใบเหล่านี้หากเกิดการชะล้างลงแหล่งน้ำจะทำให้กุ้งและปลาตายเกิดความเสียหาย แม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปชี้แจงปัญหาดังกล่าว แต่เกษตรกรก็ยังไม่คลายข้อสงสัยและความกังวล ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงใช้ชีวภัณฑ์กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรในชุมชนแห่งนี้

ศวพ. เพชรบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ทดสอบเทคโนโลยีการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยแตนเบียนโกนิโอซัสและมวนพิฆาตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมโครงการดังกล่าวหันมาเน้นใช้ชีวภัณฑ์ของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเป็นหลัก คือ แตนเบียนโกนิโอซัส และมวนพิฆาต มาทดสอบในแปลงเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยชีวภัณฑ์ที่นำไปใช้ไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบผล เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว

ด้าน นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวยังคงประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาด โดยเฉพาะ หนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ เมื่อปี 2560 พบหนอนหัวดำมะพร้าวระบาดในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีต้นมะพร้าวถูกหนอนหัวดำทำลาย จำนวน 31,063 ต้น มีมะพร้าวต่ำกว่า 12 เมตร จำนวน 16,801 ต้น ซึ่งได้เข้าร่วม โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานฯ โดยใช้วิธีพ่นสารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิ้ลยูจี ในมะพร้าวที่ต่ำกว่า 12 เมตร

ปัจจุบัน พบว่า เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม หนอนหัวดำมะพร้าว ยังคงกลับมาระบาดอีกครั้ง หากเกษตรกรไม่มีการป้องกันกำจัดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ศวพ. เพชรบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยแตนเบียนโกยิโอซัสและมวนพิฆาตให้กับเกษตรกรที่ต้องการร่วมโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

จากนั้นประเมินความเสียหายจากการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว และสุ่มตรวจนับจำนวนประชากรหนอนหัวดำมะพร้าวในแต่ละวัย โดยประเมินและติดตามผล จำนวน 10 ต้น/แปลง (พื้นที่สุ่ม 1 ไร่ เก็บใบจำนวน 10 ใบย่อย/ต้น) และประเมินประสิทธิภาพของศัตรูธรรมชาติในแปลง หลังเข้าไปดำเนินการทุกเดือน

“เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศวพ. เพชรบุรี หันมาเน้นการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวโดยชีววิธีในแปลงมะพร้าวที่ประสบปัญหาการระบาดในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ แตนเบียนโกนิโอซัส และมวนพิฆาต ในแปลงเกษตรกร แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว โดยเกษตรกรได้เรียนรู้ที่จะนำไปปฏิบัติ โดยวิธีการขยายผล ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคน แมลงศัตรูธรรมชาติ สัตว์อื่นๆ และสิ่งแวดล้อม หลังผ่านการทดสอบวิจัยแล้ว สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาดำเนินการทดสอบในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวต่อไป” นางสาวนรีรัตน์ กล่าว